ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ». επεξεργάζεται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα») που συλλέγονται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» και της φόρμας επικοινωνίας της ή της φόρμας παραγγελίας της. Σε κάθε περίπτωση η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ». διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ellinikinostimia.com. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να δώσετε κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Προσωπικά σας στοιχεία θα σας ζητηθούν μόνο όταν θελήσετε να προχωρήσετε σε επικοινωνία με την «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» ή σε παραγγελία. 

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («Κανονισμός GDPR»),  ο οποίος είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Ο Κανονισμός GDPR δημιουργεί κάποια νέα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που υπήρχαν ήδη υπό την Οδηγία 95/46/EΚ. Η Οδηγία 95/46/EΚ θα καταργηθεί την 25η Μαΐου, 2018, οπότε και τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός GDPR. Επιπλέον, η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση και με τον Νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29-8-2019), ο οποίος έχε τεθεί σε ισχύ στην Ελλάδα για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στο κείμενο της παρούσας πολιτικής, ως «Χρήστης» νοείται το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ», ως «Επισκέπτης» νοείται το πρόσωπο που επισκέπτεται τον ιστότοπο μας (www.ellinikinostimia.com), ως «Πελάτης» τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» για την αγορά προϊόντων της.

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται  από την «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητό της. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια και πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» εφαρμόζει και εξελίσσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών, των Επισκεπτών και των Πελατών (όλων αυτών νοουμένων ως «Υποκειμένων» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και χρήση, καθώς και κατά ενδεχόμενης απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, κλοπής ή παράνομης πρόσβασης.

2. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

2.1. Η νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» συλλέγει μόνον εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Όποτε αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικώς κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων αυτών, και θα απαιτείται προηγουμένως συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μόνον εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Συνεπώς, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας:

Παροχή συναίνεσης: Ενδέχεται περιστασιακά να ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, προκειμένου να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας αυτών θα εκτελεσθεί με αυτόν τον τρόπο, μόνον αν συμφωνήσετε ρητά  προς τούτο (άρθρο 6, παράγραφος 1α του Κανονισμού GDPR).

Εκτέλεση συμβάσεως: Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση (άρθρο 6 παράγραφος 1β του Κανονισμού GDPR).

Νομική υποχρέωση: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως ενδεικτικά: α) να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς, β) να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα, γ) να συμμορφωνόμαστε με τις επιταγές κάποιας νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης μια δικαστική απόφαση (άρθρο 6 παράγραφος 1γ του Κανονισμού GDPR).

Προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας (άρθρο 6 παράγραφος 1δ του Κανονισμού GDPR).

Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1ε του Κανονισμού GDPR).

Έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις που η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της εταιρείας μας κατά την εκτέλεση μίας νόμιμης δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της δραστηριότητας αυτής. Η επεξεργασία αυτή, φυσικά δεν θα υπερβαίνει τα συμφέροντα, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας (άρθρο 6 παράγραφος 1στ του Κανονισμού GDPR).

Η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή και προσανατολισμό, δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις. Οι ακόλουθες ενότητες καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες καθεμιάς από τις προαναφερθείσες ομάδες από τις οποίες συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα.

2.2. Συλλογή Δεδομένων Υποκειμένων

Η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης Πελατών,  των Εξωτερικών αυτής Συνεργατών, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της. Οι ακόλουθες ενότητες καλύπτουν τα Υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται. Η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους Χρήστες μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας, τους Πελάτες μέσω της φόρμας παραγγελία και τους Εξωτερικούς Συνεργάτες της. Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά συλλέγονται από τη «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ».

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» είναι τα ακόλουθα:

  • Προσωπικά Δεδομένα Xρηστών: Ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση IP, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
  • Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών: διεύθυνση IP, cookies
  • Προσωπικά Δεδομένα Πελατών: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής λογαριασμού, Αριθμό Διαβατηρίου, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

3. Διαβίβαση Δεδομένων

Η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ/ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» θα επικαιροποιεί την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητα των Χρηστών της πλατφόρμας της.

4. Χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων

Η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» δεν θα διατηρήσει τα δεδομένα των Υποκειμένων πέραν του χρόνου που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή όπως απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πωλήσεως με την «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» η τελευταία τηρεί προσωπικά δεδομένα του πελάτη της έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων ήτοι για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη των σχετικών συμβάσεων με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» που αφορούν άμεσα ή έμμεσα των Πελάτη, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, εξαιτίας πιθανών νομικών υποχρεώσεων, εννόμων συμφερόντων της «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με κάθε κλάδο του δικαίου (φορολογικό, αστικό, ποινικό κ.λπ. Σε περίπτωση μη καταρτίσεως της συναλλακτικής σχέσεως τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ή Πελάτη θα τηρούνται για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή αυτών. Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τηρήσεως των δεδομένων από το νόμο ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως. Η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» μπορεί να συλλέγει, να καταγράφει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα των Επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Μπορεί να καταγράψουμε τη διεύθυνση IP σας και να χρησιμοποιήσουμε cookies.

5. Χρήση της Ιστοσελίδας

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού, ανήλικοι κάτω των δέκα πέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν στην «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» μέσω της ιστοσελίδας της προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας. Σε περίπτωση που οι Χρήστες της ιστοσελίδας εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας, θα θεωρείται από την «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

6. Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων

Ο νέος Κανονισμός GDPR σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Έτσι σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο/α των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ».

Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό σας παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σας που έχει η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ». Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που θα μας παράσχετε.

Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία  των δεδομένων σας βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας (περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού), ή εάν η επεξεργασία επιτελεί σκοπούς εννόμων συμφερόντων της «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» ή τρίτου (περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού).  

Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή στον τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από ηλεκτρονικά μέσα μορφή. Σημειώστε ότι, το δικαίωμά σας αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά μας παρείχατε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε ή όποτε χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσουμε μια σύμβαση με σας.

Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που έχετε ήδη παράσχει την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσής σας. Αν ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» να μην είναι σε θέση να σας προσφέρει ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Θα ενημερωθείτε σχετικώς προς τούτο κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματός σας.

Μη αυτόματη λήψη αποφάσεων:  Η αυτόματη λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να πάρει μία απόφαση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή που σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός εάν μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ή είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών ή αν άλλως επιτρέπεται από το νόμο. Έχετε επίσης, το δικαίωμα να αμφισβητήσετε αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με εσάς με την ως άνω διαδικασία.

Η «ΣΥΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ» σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Μπορείτε να απευθύνετε εγγράφως οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 2391053961 ή μέσω email στο ellinikinostimia@hotmail.gr.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε εγγράφως παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

EL